Goerke-Haus in Lüderitz

Goerke-Haus in Lüderitz

     Namibia