Pelzrobben bei Cape Cross

Pelzrobben bei Cape Cross

     Namibia